Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

obchodní společnosti TOPOS – T s.r.o. Staré Město, Brněnská 500 identifikační číslo: 25577638 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35223 pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.toposnabytek.cz/

Vážený spotřebiteli!

V našem internetovém obchodě najdete vybraný sortiment výrobků, které si můžete nechat zaslat až do domu! Veškeré zboží si tak můžete objednat v klidu a pohodlí domova, bez dalších vedlejších nákladů. Zboží můžete odebrat a zaplatit několika způsoby, které Vám budou nabídnuty při finalizaci objednávky.

Způsoby dopravy

Přeprava je zajištěna našimi smluvními partnery.

Dopravu zajišťujeme po celém území ČR našimi vozy, nebo přepravní službou Toptrans. V ceně dopravy není zajištěno stěhování ani případná montáž zboží. Řidič pomáhá se složením za první uzamykatelné dveře.

Součástí přepravy je doručení do místa bydliště s orientačním upřesněním doby doručení.

Zajišťujeme i dopravu na Slovensko. Cena přepravy na Slovensko se řídí uvedenými platnými ceníky. Zboží je možno hradit hotově i bezhotovostní platbou v eurech.

POZOR!!!

Při dovozu zboží přepravcem a přejímce zásilky, důkladně zkontrolujte neporušenost obalu zásilky a:

 • zásilku bez prodlení převezměte a potvrďte převzetí zásilky pouze v případě neporušenosti obalu;
 • pokud se v případě porušeného obalu zásilky rozhodnete zásilku převzít, zapište do přepravního listu způsob a rozsah poškození obalu, případně zboží, pokud je poškození viditelné;
 • pokud se v případě porušeného obalu zásilky rozhodnete zásilku nepřevzít, zapište do přepravního listu důvod nepřevzetí, způsob a rozsah poškození obalu, případně zboží, pokud je poškození viditelné, případně požádejte řidiče o sepsání zápisu o poškození zásilky.

Způsoby plateb

 • dobírkou při převzetí doručeného zboží
 • bankovním převodem

 Důležité informace

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou konečné, včetně DPH. U objednávky nad 50.000,- Kč a na atypické zboží je zákazníkovi zaslána zálohová faktura ve výši 1/3 ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího propadá záloha ve prospěch prodávajícího.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce www.toposnabytek.cz. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem podepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Jiné dodací místo je nutné vyplnit v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)

Storno objednávky ze strany kupujícího – jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu se zákonem č. 367/2000 dále máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv IČO). V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží Vám bude z vrácené částky odečtena cena za dopravu. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

 •  odešlete email na toposnabytek@seznam.cz textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu TOPOS nábytek, Brněnská 500,686 03 Staré Město (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).“ Datum a podpis
 • zboží doručte na adresu uvedenou v kontaktu.
 • tato garance se nevztahuje na spotřební zboží, na zboží pořízené na leasing a na zboží vyráběné na zakázku.
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující – koncový zákazník – nemůže, podle odstavce 7 zákona č. 367/2000 Sb., odstoupit od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (zakázková výroba a výroba na míru!) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání

Dodací lhůta

Je u každého výrobku jiná o termínu dodání budete informováni naším pracovníkem, který Vás bude telefonicky kontaktovat po obdržení objednávky. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku nebo budou předány osobně.

Pokud nebudete s vybraným zbožím spokojení, můžete jej do 14-ti dnů vrátit .

Záruční lhůta

Záruční lhůta začíná platit dnem prodeje a je Zákonem stanovena na 2 roky. Vybrané označené výrobky nabízíme s prodlouženou zárukou.

Reklamace

Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, příp. kupní smlouva). K reklamovanému zboží je třeba přiložit reklamační list s popisem závady.

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlu.

Kupující je povinen dodat reklamované zboží na adresu: TOPOS nábytek, Brněnská 500, 686 03 Staré Město
Reklamace bude vyřízena v co nejdříve možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Ochrana osobních údajů

Získaná osobní data od našich zákazníků jsou uchovávána v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Při vyřizování zásilek zasílaných poštou, či spediční službou jsou uváděny pouze údaje zaručující bezproblémové doručení. Těmito údaji se rozumí:

 • jméno a příjmení adresáta
 • doručovací adresa
 • telefonické spojení potřebné pro sjednání objednávky a přizpůsobení doručení potřebám zákazníka

Osobní data našich zákazníků jsou uložena v neveřejném sektoru našeho serveru a jsou zabezpečena proti zneužití. Tato data nejsou zneužitelná, ani poskytovaná třetím osobám.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nechcete již nadále využívat služeb našeho obchodu, nebo si přejete smazání svého účtu s odstraněním svých osobních údajů, předejte prosím svůj požadavek správci našeho internetového obchodu na e-mail info@nabytekin.cz

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..